กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1-3) / ประพนธ์ เรืองณรงค์...[และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2545. - 240 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดปฏิรูปการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544. .

Y04 M02 D12

9744681748


ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)

372.6 / ก174 2545