เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ / สีดา สอนศรี, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. - 369 หน้า.

นโยบายต่างประเทศและการตอบสนองผลประโยชน์ของชาติ การวิเคราะห์ผลงานด้านการต่างประเทศในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย / โคริน เฟื่องเกษม -- นโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์ ค.ศ. 1946-1998 / สีดา สอนศรี -- นโยบายต่างประเทศของมาเลเซีย / ชัยโชค จุลศิริวงศ์ -- สภาวะแวดล้อมของนโยบายต่างประเทศของสิงคโปร์ / โคริน เฟื่องเกษม -- นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียสมัยซูฮาร์โต / วิทยา สุจริตธนารักษ์ -- นโยบายต่างประเทศของกัมพูชา / ธีระ นุชเปี่ยม -- นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / สุรชัย ศิริไกร -- นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / ศรีประภา เพชรมีศรี -- นโยบายต่างประเทศของพม่า / นภดล ชาติประเสริฐ

9841325517


เวียดนาม--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
กัมพูชา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
ฟิลิปปินส์--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
มาเลเซีย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
ลาว--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
สิงคโปร์--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
อินโดนีเซีย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.

327.59 / อ52 2546