พระพุทธปฏิมา ในพระบรมมหาราชวัง. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2535. - 591 หน้า : ภาพประกอบ.

9748122425


พระพุทธรูป.

294.335 / ส215พ 2535