ไพร อนุรักษ์.

องคุลีมาล / ไพร อนุรักษ์, เรื่อง ; บ้านเด็ก, ผู้วาดภาพประกอบ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2533. - 15 หน้า : ภาพประกอบ


นิทานพื้นเมือง.
วรรณกรรมสำหรับเด็ก.

หนังสือเด็ก.

ย / พ97อ