รายงานการวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานิสัยรักการทำงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. - กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป. - 240 หน้า.


การพัฒนาการศึกษา.
การศึกษา.
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา--วิจัย.

วิจัย.

373.1 / ก1711ร