บุญยงค์ เกศเทศ.

สืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์-ไท สายใยจิตวิญญาณ : ลุ่มน้ำพรหมบุตร / บุญยงค์ เกศเทศ. - กรุงเทพฯ : หลักพิมพ์, 2546. - 160 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) - สารคดีเชิงวิชาการ ; ลำดับที่ 1. .

Y03 M12 D15

9749130618


ไทกะแช (มณีปุระ)
ไทคำตี่.
ไทผาแก่ (พาแก)
ไทยอาหม--ความเป็นอยู่และประเพณี.--อินเดีย
ชาวไท--ความเป็นอยู่และประเพณี.
ชาวไทย--ประวัติ.
วัฒนธรรมไทย.

305.895 / บ436ส 2546