สาระสังเขป CD-ROM / ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ศูนย์วิทยบริการ สถาบันราชภัฎสกลนคร. - สกลนคร : ศูนย์วิทยบริการ สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2544. - 266 หน้า. - เอกสาร ; ลำดับที่ 3/2544 .

สารบัญ : ความรู้ทั่วไป -- บรรณารักษ์ -- สารานุกรม -- ศาสนา -- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -- สังคมศาสตร์ -- กฎหมาย -- การศึกษา -- ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม -- ฐานข้อมูล -- เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ -- สิ่งแวดล้อม -- ธรณีวิทยา -- ภูมิศาสตร์ -- ภาษา -- วิทยาศาสตร์ -- คณิตศาสตร์ -- เคมี -- ชีววิทยา -- ฟิสิกส์ -- วิทยาศาสตร์เกี่ยวพืช -- วิทยาศาสตร์เกี่ยวสัตว์ -- คหกรรมศาสตร์ -- บริหาร -- อิเล็กทรอนิกส์ -- สถาปัตยกรรม -- แพทย์ศาสตร์ -- นันทนาการ -- การถ่ายภาพ-ภาพถ่าย -- ดนตรี -- การท่องเที่ยว -- กีฬา -- ราชวงศ์จักกรี.

Y03 M09 D16


CD-Rom--บรรณานุกรม.
CD-Rom--สารสังเขป.
ความรู้ทั่วไป--รวมเรื่อง.

004.565 / ส117ส 2544