แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545]. - 128 หน้า. - เอกสารสำนักนิเทศและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ; ลำดับที่ 47/2545 .

Y03 M09 D12

9743517405


การประเมินผลทางการศึกษา.
การศึกษา--การประเมิน.
การศึกษาขั้นประถม.
ศิลปะ--การประเมิน.

372.5 / ก275น 2545