เกศินี จุฑาวิจิตร.

การสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น / เกศินี จุฑาวิจิตร. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542. - 219 หน้า : ภาพประกอบ.

โครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ.

Y03 M07 D01

9748156265


การสื่อสาร.
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.
การสื่อสารในการพัฒนาชุมชน.

302.2 / ก583ก 2542