ผลิตภัณฑ์จากกล้วย = วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา วิชาการงาน งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น / [วีดิทัศน์] องค์การค้าคุรุสภา. - กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2545. - 1 ม้วน ( 15 นาที ) เสียง, สี ; 1/2 นิ้ว.

พากย์ภาษาไทย.

การนำกล้วยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นอาหารโดยบอกถึงชนิดของกล้วย บอกประโยชน์ของกล้วย ตัวอย่างอาหารที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของต้นกล้วย.


ผลิตผลเกษตร.
สินค้าเกษตร.
ผลไม้--ผลิตภัณฑ์.

ผลิตภัณฑ์จากกล้วย.