สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์.

คู่มือการวัดทางจิตวิทยา = Manual of Psychological Testing / สุชารี ภัทรายุตวรรตน์. - กรุงเทพฯ : เมดิดัล มีเดีย, 2545. - 580 หน้า.

Y03 M05 D17

9740500226 : 200 บาท.


การทดสอบทางจิตวิทยา--คู่มือ.
การวัดทางจิตวิทยา--คู่มือ.

150.1 / ส423ค 2545