แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ทฤษฎีบัญชีและการบัญชีภาษีอากร = Accounting theory and tax accounting หน่วยที่ 1-15 - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533. - 410 หน้า

9746313454


การบัญชี--แบบฝึกหัด.
ภาษีอากร--แบบฝึกหัด.

แบบฝึกหัดการบัญชี. แบบฝึกหัดภาษีอากร.

657.01 / ส41บ