สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

การทดสอบทางจิตวิทยา / ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2544]. - 402 หน้า : ภาพประกอบ

Y02 M05 D15

9741314345 : 220 บาท


การทดสอบทางจิตวิทยา.
การวัดทางจิตวิทยา.

150.287 / ส166ก 2544