สุมิตรา อังวัฒนกุล.

กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร / สุมิตรา อังวัฒนกุล. - กรุงเทพฯ : ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2535?] - 57 หน้า : ภาพประกอบ.

9745794414


การศึกษา.
การสอน.
ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน.
ภาษาอังกฤษ.

420.7 / ส46ก