ยุพิน ไทยรัตนานนท์.

การประมวลแฟ้มข้อมูล = File processing. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2533. - 187 หน้า.


การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์.
คอมพิวเตอร์--การประมวลผลข้อมูล.

005.73 / ย463ก