ประนอม ศรีไพรวัลย์.

รายงานการศึกษาวิจัย การจัดการศึกษาทางเลือก รูปแบบศูนย์การเรียนโดยโรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์ / ประนอม ศรีไพรวัลย์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544. - 145 หน้า. - สิ่งพิมพ์ สกศ; อันดับที่ 68/2544 .

Y02 M04 D27

9748798941


การศึกษาพิเศษ--วิจัย.

371.93 / ป117 2544