เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา มหาราชา / \ คณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2542. - 230 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

Y02 M04 D22

9747655667


ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- --พระราชกรณียกิจ.
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-

923.1593 / ค1411ฉ 2542