เจ้าหญิงลมกรด = Tales of the amber sea / ทองสุก เกตุโรจน์, แปล. - กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, 2535. - 143 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือแปล สาขาวัฒนธรรม ; อันดับที่ 9. .

9741009674


นิทานพื้นเมือง.

398.2 / ก17จ 2535