รายงานการสัมมนาข้าวโพดอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 เรื่อง บทบาทข้าวโพดฝักสดและข้าวโพดคั่วเพื่ออุตสาหกรรม / จัดโดย คณะทำงานข้าวโดอุตสาหรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2543]. - 215 หน้า : ภาพประกอบ.

9743260188


ข้าวโพด--การปรับปรุงพันธุ์.

อุตสาหกรรมข้าวโพด.

338.17315 / ก278ร 2542