สมบูรณ์ ดรุณศิลปี.

ออกแบบอักษรไทย / สมบูรณ์ ดรุณศิลปี. - นครสวรรค์ : ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2541. - 281 หน้า : ภาพประกอบ.

โครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ.

9748644561


ตัวอักษร--การออกแบบ.

745.4 / ส257อ