วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย.

สารสินสวามิภักดิ์ / วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย. - กรุงเทพฯ : กายมารุต, 2543. - 248 หน้า : ภาพประกอบ.

9748784568


พจน์ สารสิน, 2448-2543.
สารสินสวามิภักดิ์ (เทียนฮี้, พระยา, 2391-2467)


นามสกุล--สารสิน.

923.2 / ว367ส 2543