ปราณี กุลละวณิชย์.

พจนานุกรม จ้วงใต้-ไทย / ปราณี กุลละวณิชย์. - กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. - 404 หน้า.


จ้วงใต้--พจนานุกรม.
พจนานุกรม.
ภาษาไทย--พจนานุกรม.

495.19591 / ป172พ