กนกวลี ชูชัยยะ.

พจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม / กนกวลี ชูชัยยะ. - กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2544. - 440 หน้า.

9748123731 : 140 บาท


ไทย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว--พจนานุกรม.

915.93003 / ก151พ 2544