วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525. - 228 หน้า.


ธนาคารและการธนาคาร--จีน, สาธารณรัฐประชาชน.


จีน, สาธารณรัฐประชาชน--นโยบายเศรษฐกิจ.
จีน, สาธารณรัฐประชาชน--ภาวะเศรษฐกิจ.
จีน, สาธารณรัฐประชาชน--ภาวะสังคม.

330.951 / ว1157ศ 2525