รุ่งมณี เมฆโสภณ.

หลายมนุษย์ / รุ่งมณี เมฆโสภณ. - กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2544. - 207 หน้า : ภาพประกอบ.

9747085801 : 160 บาท


ชีวประวัติ.

920.02 / ร426ห