วัฒนธรรมเมือง : ชุมชนเมืองและการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯและปริมณฑล / กุสุมา รักษมณี, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยปากร, 2541. - 147 หน้า.

9746005448