อาซาร์, เบตตี ชรัมพ์เฟอร์.

Chartbook : สรุปหลักไวยกรณ์อังกฤษ 2 / Betty, Schrampfer Azar ; บุญฤทธิ์ ตังคะกาญจน์, แปลและเรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : ไซมอน แอนด์ ชูสเตอร์ อินโดไซน่า, 2541. - 140 หน้า : ภาพประกอบ.

9748960641 : 135 บาท


ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์.

425 / อ22CH