ศักดา บุญโต.

รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ / ศักดา บุญโต. - กรุงเทพฯ : ศูนย์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543. - 140 หน้า. - สิ่งพิมพ์ สกศ; อันดับที่ 21/2544 .

9742411298


คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--วิจัย.

การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ.

371.95 / ศ1114ร