สมภพพิสิษฐ สุขพิสิษฐ.

คำอธิบาย พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับปัจจุบัน / สมภพพิสิษฐ สุขพิสิษฐ. - กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2544. - 278 หน้า.

9748839524


ธรรมนูญศาลยุติธรรม.

347.05 ส166พ 2544