ชิมุระ, ยุกิโอะ.

151 กรณีศึกษา การแก้ปัญหาฝุ่นผงของเครื่องจักรอุตสาหกรรม / ชิมุระ ยูกิโอะ ; วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล, แปล. - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543. - 151 หน้า.

9748328171 : 200 บาท.


เครื่องจักร--การควบคุมฝุ่น.
การควบคุมฝุ่น.
ฝุ่น--การป้องกัน.

620.43 / ช364ห 2543