พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

กฎหมายสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2532 - 358 หน้า

9746010425


สื่อสารมวลชน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

กฎหมายสื่อสารมวลชน.

343.099 / พ38ก