กานดา ไทพาณิชย์.

การประมวลผลข้อมูลและการจัดแฟ้มข้อมูล / กานดา ไทพาณิชย์. - กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542. - 325 หน้า : ภาพประกอบ.

โครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ.

9748307891


การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์).
การจัดการฐานข้อมูล.
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์.
คอมพิวเตอร์.

แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์.

005.74 / ก25ก