หลักการและข้อเสนอแนะการประเมินผลเด็กปฐมวัยของสหรัฐอเมริกา / สถาบันแห่งชาติเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542. - 64 หน้า : ภาพประกอบ.

9748087212


การประเมินผล.

การประเมินผลเด็กปฐมวัย พัฒนาการของเด็ก.

372.21 / ส215ห