รีส์, อัล.

22 กฎเหล็กการสร้างแบรนด์ / อัล รีส์ และ ลอร่า รีส์ ; บุริม โอทกานนท์ และ สิทธิพร ชื่นชุ่มจิตร์, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : มาสเตอร์ฟิค, 2544. - 201 หน้า.

9748835049 : 175 บาท.


การตลาด.
การบริหารธุรกิจ.

658.8 / ร389ย