วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

ธุรกิจส่วนตัว SMEs จะทำอะไรกันดี ? / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549. - 159 หน้า. - คู่มือ SMEs ; ชุด การพัฒนาธุรกิจ .

9748776042


ธุรกิจขนาดย่อม.
ธุรกิจส่วนตัว.

658.022 / ว37ธ