ขนิษฐา เทวินทรภักติ.

รายงานการศึกษาวิจัย การจัดการศึกษาทางเลือกโดยศูนย์การเรียนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน / ขนิษฐา เทวินทรภักติ. - กรุงเทพฯ : กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543. - 181 หน้า.

9742411557


การศึกษาทางเลือก.
สถานสงเคราะห์กับการศึกษา.

371.93 / ข15ร