จริยา เดชกุญชร.

ความพึงพอใจในการให้บริการนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย จังหวัดขอนแก่น = Satisfacition on overtime and holiday services of health center personnel in Khon Kaen province / จรินทร์ พินนอก. - 2541. - 122 หน้า.

ฉบับถ่ายเอกสาร

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.ม. สังคมวิทยาการพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.

9746756133


บุคลากรสาธารณสุข--การบริการทางการแพทย์.
บุคลากรสาธารณสุข--วิจัย.--ขอนแก่น

610.69 / จ17ค