สัญฉวี สายบัว.

หลักการแปล / สัญฉวี สายบัว. - พิมพ์ครั้งที่ 7. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. - 113 หน้า.

9745717126 : 120 บาท.


การแปลและการตีความ.
งานแปล.

418.02 / ส113ห 2542