รวมกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนทศ / รวบรวมโดย สมสกุล จันทรสูตร. - กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2543. - 390 หน้า.

โครงการจัดทำหนังสือชุดกฏหมายเทคโนโลยี.

9747579952 : 200 บาท.


เทคโนโลยีสารสนเทศ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
โทรคมนาคม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
กฎหมาย.
การสื่อสาร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

343.0999 / ร176