เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.

ป่าสูงน้ำใส - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2535. - 183 หน้า : ภาพประกอย

9748359441


เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 -

929.7 / ท56ป