วรนาถ วิมลเฉลา.

คู่มือสอนแปล / วรนาถ วิมลเฉลา. - พิมพ์ครั้งที่ 7 - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. - 280 หน้า - หนังสือชุดอ้างอิงอันดับที่ 10 .

9746351222


การแปลและการตีความ--การศึกษาและการสอน.
ภาษาไทย--การแปล.
ภาษาอังกฤษ--การแปล.

418.02 / ว17ค