มาร์ค, แม็คคอร์แมค.

สูตรลับความสำเร็จ = Success Secrets / แม็คคอร์แมค มาร์ค ; แปลโดย เวชยันต์ คีตโกมล. - กรุงเทพฯ : บัตเตอร์ฟลาย, 2534. - 260 หน้า.


การส่งเสริมการขาย.
ความสำเร็จ.

การขาย.

651.1 / ม27ส