อุทุมพร จามรมาน.

ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา = Theory of Psychometrics / อุทุมพร จามรมาน. - กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. - 171 หน้า.

9747055198


การวัดทางจิตวิทยา.

510.15195 / อ44ท