ชาญชัย แสวงศักดิ์.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง เล่ม 1 / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538. - 148 หน้า.

Y03 M08 D23

9742821968


กฎหมายปกครอง.
กฎหมายมหาชน.

342.06 / ช23ค