สมาน รังสิโยกฤษฎ์.

การปฏิรูปภาคราชการ : แนวคิดและยุทธศาสตร์ / สมาน รังสิโยกฤษฎ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2542. - 179 หน้า.


การปฏิรูประบบราชการ.
ระบบราชการ.

350.001 / ส162ก