พิบูล ทีปะปาล.

หลักการตลาด = Principles of Marketing / พิบูล ทีปะปาล - ฉบับปรับปรุงงใหม่ - กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, 2537 - 392 หน้า ; 130 บาท


การตลาด.

658.8 / พ35ห