สุปัญญา ไชยชาญ.

การบริหารการผลิต = Production management / สุปัญญา ไชยชาญ. - กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2541 - 310 หน้า ; 160 บาท

9748914372


การบริหารงานผลิต.
การผลิต--การจัดการ.

การควบคุมคุณภาพ.

658.5 / ส45ก