ธเนศวร์ เจริญเมือง.

100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540 / ธเนศวร์ เจริญเมือง. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542. - 360 หน้า.

9747667436


การปกครองท้องถิ่น--ไทย.

352.0593 / ธ155ร