เทียนเจล / บุษรัตน์ ตันกิตติกร. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545. - 51 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) - ชุดงานฝีมือเพิ่มรายได้. .

Y02 M11 D08

9745345903 : 75 บาท.


เทียน--การผลิต.

เทียนเจล.

745.59332 / บ487ท 2545