หมิง, เซ่ด ยู.

ปาฏิหารย์ทางเศรษฐกิจ. - กรุงเทพฯ : Global Brain, 2534. - 200 หน้า.

9747687704


ภาวะเศรษฐกิจ--ไทย.

สถานการณ์เศรษฐกิจ.

330.951 / ห16ป